Riksmål

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
Typisk Riksmålsmann
Aasensak.jpg
Artikler
Før 1900 | Etter 1900

Norsk Språkråd

Språkformer
Elg | Norwengelsk | Riksmål | Svorsk | Bokmål | Dialekt | Trøngelsk | Samnorsk | Selvmål | Sidemål | Spynorsk | Bøgmål | Wannabe-Latin | Oksesnakk |

Røverspråk | Nynorsk | Høgnorsk | Fjortisspråk | Tilbakestående | Ufrivillig nynorsk | Ost

Personer
Ingvar Flaasen | Henrik Ibsen

J.S.Welhaven | Henrik Wergeland
Knud Knudsen | Sylfest Lomheim
De Fire Store

Emner
Morra di | Sær skriving
Rettskriving | Dikt på nynorsk
Fjortisnorsk | Norske ordtak

Liste over slangord

«Dansknorsk er berre såå 1813, og like gamaldags som o med ogonek.»

- Oslomann før Rigsmaalsvorbunded vart skipa.

«Dansg ær det enesde rædde norsge sprog og vil forevig give oss den kvalme uddale, ded simble bøjingssystem og evig mærge efter dansg underdryggelse av Norge. Dedde brobaganda-nodad blev sgreved av Gøbenhavns sænder for underdryggelse av Norge. Og fanden, ded sidsde sgulle jeg igge have lesed!»

- Oslomann etter Rigsmaalsvorbunded vart skipa.

Riksmål, riksgnål, bøgmål, lavmål, knot, eller meir presist, bastarddansk, er eit konservativt skriftspråk som er basert på korleis ein snakkar på Oslos vestkant (t. d. Fjognej, Majojstuen og Vindejen). Bakgrunnen for dette talemålet, samt avarten bokmål er at Oslo og dei andre byane ein gong på 1400-talet på feigt vis kapitulerte for 20 danske (faenske) båtturistar på fyllatur. Riksmål liknar difor dansk, men med eit meir skrullete preg. Ein må difor vera observant når ein snakkar med menneske som grunna låg sjølvtillit forsøkjer å nærma seg det danske skriftspråket i talemål, dei vil uansett legning, høyrast ut som homofile.

Man kan samanlikne talemålet til riksmålsbrukarane med engelsken til utlendingar, utøvarane ønskjer å etterlikna noko dei ikkje kan, etter kvart blir det ganske likt, men ein høyrer framleis aksenten. Riksmålet skil seg difor frå andre danske dialektar grunna den påfallande norske aksenten, i tillegg til eit pinleg homofilt preg. Opprinneleg var det berre menn med namnet Rick som brukte riksmål, og det opprinnelege namnet på «riksmål» er som kjent «Ricks mål» (som ikkje må forvekslast med fotballmål). Seinare vart målet særs populært blant mannlege homofile. Dette heng naturleg nok saman med at alle hokjønnsord er bytta ut med hankjønnsord.

Tidlegare trudde ein at namnet riksmål hadde sin bakgrunn i at språket opprinneleg var særs populært blant dei rike, særleg blant dei rike fruene i Holmenkollåsen (dette skuldast faktisk ein litt morosam misforståelse, då dei trudde dansk tyda danna), men seinare forsking utført av riksmålsbrukaren Ivar Aasen viste at dette ikkje stemte.

Riksmål er av ein eller annan grunn også særs populært blant bergensarar av alle klassar, sjølv om desse skulle ha dei beste føresetnader for å lære seg skikkeleg norsk, då dei er omringa av nynorskland. Men jaja, at deira IQ er som han er, er ikkje vårt problem...

Riksmål er særs eigna til bruk i samanhengar der ein må produserte store mengdar tekst med svært lite innhald. Det er også favorittspråket til personar med ein IQ mindre enn 75, og som av den grunn ikkje klarar å tileigne seg eit skikkeleg språk som til dømes nynorsk. Det har vore spekulert i at dette kan vere noko av forklaringa på språkets popularitet i Bergen. To av dei store riksmålspropagandamaskinane me hev i Noreg i dag er Aftenposten og den statlege skulen, gjennom norsk (skolefag).

Riksmål er ikkje heilt det same som bokmål. Bokmål er berre ein lettare harryfisert variant av riksmål. Han hev teke over for riksmål, etter at Riksmålsforbudet vart skipa. Rigsmaalsværned hev likevel ikkje gjevi seg og gjer enno livet surt for alle andre ved at dei gjer at me hev to målføre. Dei har jammen ikkje noko å nytta tida si på – då hadde dei skrivi rein rigsdansg.

Gradering av bastarddansk[rediger]

Bastarddansk graderast etter kvart som den unge kvalpen avanserar sin talemåte. Grada oppgjevast ved hjelp av panneband ("headbands") i forskjellige fargar. Normalt er det kvalpane på vestkanten som er best til å snakke bastarddansk.

Svorsk[rediger]

Eit beslekta fenomen er svorsk (åtvaring: denne sida er på dansk Det Almindelige Bøgmål). Medan riksmål/bokmål er ei bastardblanding av dansk og norsk, så er svorsk ei bastardblanding av norsk og svensk. Likt riksmål/bokmål, så har også svorsk sitt opphav i mindreverdkompleks blant dette språkets brukarar. Det vil seie at det i utgangspunktet var blant nordmenn dette språket oppsto. Ulikt riksmål/bokmål, så har imidlertid ikkje svorsk utvikla nokon eigen grammatikk. Språket vil derfor variere frå brukar til brukar.

Blant svenskar brukast svorsk i dag primært blant Star Tour sine turleiarar i utlandet.

Heimesider[rediger]

Heimesida til bastarddanskane viser kva dei står for.

Det finst også ei revitaliseringsgruppe, som jobbar aktivt med å få skikk på elendet.